กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัคร 20 มี.ค.-18 เม.ย 2561

กรรมสรรพากร-รับสมัครงาน
กรรมสรรพากร-รับสมัครงาน

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ รวม 187 อัตรา

ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ        จำนวน        160 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน         จำนวน        27 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ        อัตราเงินเดือน        15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน       อัตราเงินเดือน        11,500 – 12,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตำ่กว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏ ก.พ.
 7. ไม่เป็นผู้อยุ่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 9. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 12. ไม่เป็นผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

การรับสมัครสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หรือไฟล์ประกาศที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 

**** ผู้สมัครต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ แล้ว

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

แนวข้อสอบตำแหน่งนี้ หาได้ในเว็บไซต์ https://www.sheet.in.th

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร อัพเดต มีนาคม 2561
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร อัพเดต มีนาคม 2561