กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ — 14 มีนาคม 2561

สมัครงานราชการกรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมัครงานราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัครงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ — 14 มีนาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รับจำนวน 9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รับจำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขานิติศาสตร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับจำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.ตำแหน่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ รับจำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตกรรมศาสตร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5.ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) รับจำนวน 11 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการตลาด ทางการบัญชี หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

6.ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ปริญญาโท) รับจำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

7.ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) รับจำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

8.ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) รับจำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

9.ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ รับจำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

10.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ รับจำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถเข้าสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ ที่เว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดที่นี่

แนวข้อสอบ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปรับปรุงล่าสุด กุมภาพันธ์ 2561

แนวข้อสอบ ราชการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แนวข้อสอบ ราชการ นิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปรับปรุงล่าสุด กุมภาพันธ์ 2561

แนวข้อสอบ ราชการ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปรับปรุงล่าสุด กุมภาพันธ์ 2561