คณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา 7 ตำแหน่ง

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา 7 ตำแหน่ง

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

 1. ตำแหน่ง นิติกร 3 อัตรา
 2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  1 อัตรา
 3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา
 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 3 อัตรา
 5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
 6. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 7 อัตรา
 7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตำ่กว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

4.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

4.2 โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

4.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ

4.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง

4.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ กำหนด

5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

8.ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

 

การรับสมัครสอบคัดเลือกสรร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรร ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th 

 

ไฟล์ประกาศเพิ่มเติม

อย
อย