จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพฐ 29,700 อัตรา

ธุรการโรงเรียน สพฐ

 

การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ได้แจ้งจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน) 2561 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการจ้าง และตามหนงสือที่อ้างถึง 2 ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินการเกี่ยวกับอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำอัตราที่ได้รับจัดสรรบริหารอัตรากำลังและสรรหาให้สถานศึกษาในสังกัด

ทั้งนี้อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดังกล่าว จะดำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว ซึ่งถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถาภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนดตามลำดับ

 

แนวทางการบริหารอัตรากำลัง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู

ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกรอบอัตราที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 14,363 อัตราดังนี้

  1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 11,801 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
  2. สำหรับอัตราจ้างฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเจียดจ่ายเงินงบประมาณให้ครบทุกอัตราคงเหลือที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ อีกจำนวน 2,562 อัตรา ดังนี้

– ตำแหน่งที่มีคนครอง จะพิจารณาจัดสรรในอัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท

– ตำแหน่งว่าง จะพิจารณาจัดสรรให้ในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท

2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร จากข้อ 1 ให้ครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำอัตราจ้างฯที่ได้รับการจัดสรร เสนอคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (ว629) เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราให้สถานศึกษาในสังกัด 2 กรณี

 กรณีที่ 1 พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวุฒิปริญญาตรี (ตามกรอบเดิม) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ดังนี้

– ตำแหน่งคนครอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จัดสรรให้โรงเรียนละ 1 อัตรา ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร โดยพิจารณาจาก จำนวนนักเรียน ขนาดของโรงเรียน และปริมาณงาน ความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ความห่างไกล/กันดาร รวมถึงความยุ่งยากและเป็นพื้นที่พิเศษ คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ

–  ตำแหน่งว่างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาารายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้พิจารณาจัดสรรให้โรงเรียน โรงเรียนละ 1 อัตรา

กรณีที่ 2 พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ให้สถานศึกาาในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตราตามกรณีที่ 1 ให้จัดสรรให้โรงเรียนละ 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ให้ครบทุกโรงเรียน ในส่วนของการกำหนดตำแหน่งเลขที่อัตราจ้างธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

 

 

รายละเอียด

1.การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.บัญชีจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพฐ.

3.แนวทางการบริหารอัตรากำลัง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

แนะนำหนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน สพฐ. เป็นเล่มปรับปรุงใหม่ล่าสุด ประจำปี 2561

แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

 

แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
– นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564
– สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน
– ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ
– การเขียนหนังสือราชการ
– การจัดเก็บเอกสาร
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบการสั่งซื้อ

1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท(มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

รูปแบบการสั่งซื้อแนวข้อสอบ

สนใจสั่งซื้อได้ ผ่าน Line ID . : @isheet (อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะ)

หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/sheet.in.th/

หรือโทรศัพท์สอบถาม 0634219091

เว็บไซต์หลัก https://www.sheet.in.th/