ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2561

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2561
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2561

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2561

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี  2561  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 9 –  29 มีนาคม 2561

 

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1 รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ.

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2  รายชื่อศูนยสอบ ก.พ. และจํานวนที่นั่งสอบ ก.พ.

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3 กําหนดการอัปโหลดรูปถาย (upload)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 4 เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

    ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2561 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2561  และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17  ลงวันที่ 11  ธันวาคม 2556  จึงประกาศรับสมัครสอบดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ.

สํานักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ วุฒิการศึกษา ดังรายละเอียด

รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ.

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รองรับ

 

การกำหนดเลขประจำตัวสอบ

เลขประจำตัวสอบจะประกาศไปด้วยเลข 11 หลักดังนี้

61-xx(รหัสศูนย์สอบ) -1-xxxxxx (ลำดับที่)

 

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส)

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับปวท. อนุปริญญาหรือปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิจะกล่าว

 

การกำหนดเลขประจำตัวสอบ

เลขประจำตัวสอบจะประกาศไปด้วยเลข 11 หลักดังนี้

61-xx(รหัสศูนย์สอบ) -2-xxxxxx (ลำดับที่)

 

  1. ระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครสอบ  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวไว้ที่ ก.พ. รับรอง

 

การกำหนดเลขประจำตัวสอบ

เลขประจำตัวสอบจะประกาศไปด้วยเลข 11 หลักดังนี้

61-xx(รหัสศูนย์สอบ) -3-xxxxxx (ลำดับที่)

 

  1. ระดับปริญญาโท

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561  ในระดับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง

 

การกำหนดเลขประจำตัวสอบ

เลขประจำตัวสอบจะประกาศไปด้วยเลข 11 หลักดังนี้

61-xx(รหัสศูนย์สอบ) -4-xxxxxx (ลำดับที่)

 

2.วิธีดำเนินการ สอบ ก.พ.

      2.1  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี  ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น  ที่ ก.พ. รับรอง และจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

      เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับใดสาขาวิชาใดหรือทางใดส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1004 /ว 17 ลงวันที่ 11  ธันวาคม 2556  เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไปทั้งนี้จะให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กำหนด

     2.2  การดำเนินการสอบ ก.พ.

  1. สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิ์เข้าสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดและจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบรวม 13 ศูนย์สอบ คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา  อุดรธานี  อุบลราชธานี ขอนแก่นและสงขลา ซึ่งแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดดังนี้

 

รายชื่อศูนย์สอบ ก.พ. และจำนวนที่นั่งสอบ ก.พ.

 

01  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนที่นั่งสอบ 100,000 ที่นั่ง

02  พระนครศรีอยุธยา  จำนวนที่นั่งสอบ  20,000 ที่นั่ง

03  ราชบุรี จำนวนที่นั่งสอบ  23,000 ที่นั่ง

04  ฉะเชิงเทรา จำนวนที่นั่งสอบ  20,000 ที่นั่ง

05  ชลบุรี  จำนวนที่นั่งสอบ  30,000 ที่นั่ง

06  เชียงใหม่ จำนวนที่นั่งสอบ  30,000 ที่นั่ง

07  พิษณุโลก จำนวนที่นั่งสอบ   37,000 ที่นั่ง

08  นครราชสีมา  จำนวนที่นั่ง  30,000 ที่นั่ง

09  อุดรธานี จำนวนที่นั่งสอบ  30,000 ที่นั่ง

10 อุบลราชธานี จำนวนที่นั่งสอบ  30,000 ที่นั่ง

11  ขอนแก่น จำนวนที่นั่งสอบ  30,000 ที่นั่ง

12  สุราษฎร์ธานี จำนวนที่นั่งสอบ  30,000 ที่นั่ง

13  สงขลา จำนวนที่นั่งสอบ  40,000 ที่นั่ง

 

รวมทั้งหมด  450,000 ที่นั่ง

หมายเหตุ ศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2)  กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์จะไปสอบนั้น  ครบตามจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบหื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่จนกว่าที่นั่นสอบของทุกศูนย์สอบครบตามจำนวนที่กำหนด   ทั้งนี้ การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ก.พ.

 

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004 /ว 17 ลงวันที่ 11  ธันวาคม 2556 เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ข้อ 5  กำหนดให้สามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้ ดังนั้น ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป กรณีดังกล่าวไปแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสมัครสอบในครั้งนี้ การรับสมัครสอบครั้งนี้จึงเป็นการให้โอกาสกับผู้สำเร็จการศึกษา   หรือผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับต่างๆ ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้สมัครเป็นลำดับแรก

 

  1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม   ตามมาตรา 36  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ. ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

ก.คุณสมบัติทั่วไป

    1  มีสัญชาติไทย

    2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

    3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

    1  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

    2 เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ .

    3  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติหนีหรือตามกฎหมายอื่น

    4 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

    5  เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

    6 เป็นบุคคลล้มละลาย

    7  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

    8 เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

    9  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

 

การรับสมัคร สอบ ก.พ.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี  2561  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 9 –  29 มีนาคม 2561