มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัย 119 อัตรา

สมัครงาน ราชการ
สมัครงาน ราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัย 119 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

กลุ่มงานทั่วไป

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 4. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับชำนาญการ วุฒิปริญญาโท

 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ระดับชำนาญการ วุฒิปริญญาตรี

 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท

 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาตรี – ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 5 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 7. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 11. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 12. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 13. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ระดับปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

 1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งวิศวกร (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 2 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 11 แห่งบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2554 ซึ่งผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตำ่กว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอนุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

ติวสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ
ติวสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในวันเวลาทำการ

 

ประกาศรับสมัคร