แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

                          แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อัพเดทล่าสุด ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– หลักการบัญชีขั้นต้น
– แนวข้อสอบหลักการบัญชีขั้นต้น
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
– สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
– แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
– สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
– วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,