สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 14 อัตรา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 14 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 บาท หรือที่ ก.พ.จะกำหนด
 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือที่ ก.พ.จะกำหนด
 3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
 4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
 5. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
 6. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
 7. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.พ.จะกำหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจำนวน 2,000 บาท หรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0–2298–5880–7 ต่อ 2201 2202 2207 และ 3115

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30–12.00 น.และภาคบ่ายเวลา 13.00–16.30 น.

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีวุฒิปริญญาโท ต้องแนบวุฒิปริญญาตรีด้วย) โดยผู้สมัครจะต้องนำต้นฉบับมาแสดงในวันที่มาสมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาของสถาบันการศึกษานั้นๆภายในวันปิดรับสมัคร (วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่าง 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อวัน เดือน ปี ที่สมัครกำกับไว้ในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย พร้อมทั้งเขียนเลขประจำตัวผู้สมัครไว้ที่มุมบนด้านขวา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 และทางเว็บไซต์ http://www.sepo.go.th

ดาวน์โหลดประกาศ