โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 47 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 47 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 9 ตำแหน่ง 47 อัตรา คือ

 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน .  21 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 3 อัตรา
 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 13 อัตรา
 8. ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด . จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งพนักงานงานบริการ (งานบำบัดน้ำเสีย) จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ( ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ค่าสมัครสอบ

 • ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
 1. ตำแหน่งลำดับที่ 1 – 2 ตำแหน่งละ 200 บาท
 2. ตำแหน่งลำดับที่ 3 – 6 ตำแหน่งละ 100 บาท
 3. ตำแหน่งลำดับที่ 7 – 9 ตำแหน่งละ 50 บาท

 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร 

งานอื่นๆที่น่าสนใจ…

กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ

1.รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ 665 อัตรา ประจำปี  2561

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา 

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำวน 88 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตาม ผนวก ก ดังนี้

 • คุณวุฒิปริญญาโท     9 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรี    79 อัตรา

2.บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ) จำนวน 577 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตาม ผนวก ข ดังนี้

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)        21 อัตรา
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)                 368 อัตรา
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย     87  อัตรา
 • คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย  101 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th 

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดประกาศ

 

 

2.กองทัพบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา

สรุปแนวข้อสอบ

กองทัพบกเปิดสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 300 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน 300 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง ประจําศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสําเร็จการศึกษา จะดําเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกําลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดําเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

– เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปีหรือเป็นทหารกองประจําการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค.61 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจําการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน30 เม.ย.61)
– สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

– มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ในกรณีที่ปู่ หรือย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
– ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
– ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

กําหนดการรับสมัครสอบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์การทหาราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบกองทัพบก

 

อ้างอิง : http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=305

 

3.ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน บริการ

ชื่อตำแหน่ง 

 1. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย)        จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง)       จำนวน 2 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง)  จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

 • 11,280 บาท

สิทธิประโยชน์

 • ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ระยะเวลาการจ้าง

 • นับตั้งแต่วันที่คำสั่งจ้างมีผลบังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

การรับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • โทร.0 4432 3396 , 0 4432 3402 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

 

4.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ป. จำนวน 280 อัตรา

วันเวลารับสมัคร 

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 และวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 และเวลา 13.30 – 16.00 โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ

สถานที่รับสมัคร 

ห้องเรียนหมายเลข 104 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ