แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศ การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท และ รูปแบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศ การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย

– ความหมายของ “ครู”
– จิตวิญญาณความเป็นครู
– หลักการสอนที่ดี
– ความสามารถในการใช้ภาษา
– เจาะเทคนิคกำรทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
– การเขียนความเรียง
– ศาสตร์พระราชา
– ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข
– มาตรฐานวิชาชีพครู
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
– การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning)
– การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านการศึกษา)
– ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
– ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
– สรุป ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และทั่วโลกใน ปี 2560
– เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ (ครูคืนถิ่น)

 ๑. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต https://muakru.thaijobjob.com/ ผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง และสอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

๒. วิธีการคัดเลือก ใช้การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๒.๑ การสอบข้อเขียนโดยการเขียนความเรียง คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย

สมรรถนะที่วัดประเมิน รูปแบบ ค่าน้ำหนัก
๑.จิตวิญญาณความเป็นครู เขียนตอบ ๔๐%
๒.ความสามารถในการใช้ภาษา เขียนตอบ ๓๐%
๓.คิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เขียนตอบ ๓๐%

 ๓. ปรกาศรายชื่อ

ผู้ที่สอบข้อเขียนในภาพรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ภายใน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑(ปี ๔-๕) และ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ปี ๑-๓) ผ่านทางเว็บไซต์  https://muakru.thaijobjob.com/ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 ๔. การสอบสัมภาษณ์ 

๔.๑ นิสิตนักศึกษา ชันปีที่ ๔ และ ชันปีที่ ๕

การสอบสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์ทางวิชาการ ซึ่งจะพิจารณาการประยุคต์ความรู้ในเนื้อหาวิชาเอกที่บรูณาการกับวิชาชีพครูไปสู่การจัดการเรียนรู้ในชั่นเรียนภายได้เงื่อนไขที่กำหนด

เกณฑ์การคิดคะแนน สอบเขียนความเรียง ๗๐% และสัมภาษณ์ ๓๐%

๔.๒ นิสิตนักศึกษา ชันปีที่ ๑ ชันปีที่ ๒ และ ชันปีที่ ๓

การสอบสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์ทางวิชาการ ซึ่งจะพิจารณาการประยุคต์ความรู้ในเนื้อหาวิชาเอกที่บรูณาการกับวิชาชีพครูไปสู่การจัดการเรียนรู้ในชั่นเรียนภายได้เงื่อนไขที่กำหนด หากไม่เข้าสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสระสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การคิดคะแนน จะคิดคะแนนรวมเฉพาะการสอบข้อเขียน โดยกำหนดเกณฑ์การสัมภาษณ์ เฉพาะผ่านเเละไม่ผ่าน ทั้งนี้ หากสัมภาษณ์ไม่ผ่านจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

หากมีปัญหาข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. 02-0395591-5 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชั้นปีที่ ๑ , ชั้นปีที่ ๒ , ชั้นปีที่ ๓  , ชั้นปีที่ ๔ , ชั้นปีที่ ๕

 

 

งานอื่นที่น่าสนใจ

ข่าวเปิดรับสมัครงานของ สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มกราคม 2561

***ผู้สมัครสอบ ผ่านหรือยังไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ก็สามามารถสมัครสอบได้ โดยมีเงื่อนใขดังนี้

– กรณีหากผู้สมัครรายใดเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าแล้วสามารถใช้หนังสือรับรองผลดังกล่าวแทนการสอบภาค ก. ได้
– กรณีหากผู้สมัครรายใดที่ยังไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หรือในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า จะต้องเป็นผู้สอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ในครั้งนี้ และหากผลการสอบดังกล่าวปรากฏว่าผู้สมัครเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในครั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com/

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,