คู่มือเตรียมสอบพร้อมเฉลย นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

395 ฿585 ฿

มาใหม่  แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพร้อมเฉลย นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

 

มาใหม่  แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

รายละเอียด แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

– ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมทางหลวง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ.2549
– แนวข้อสอบการบริหารงานก่อสร้าง พร้อมเฉลย 30 ข้อ
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง พร้อมเฉลย 30 ข้อ
– แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ข้อ พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบปฐพี 30 ข้อ พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบวิศวกรรมงานทาง 30 ข้อ พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบวิศวกรรมชสสาสตร์ 30 ข้อ พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 20 ข้อ พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 20 ข้อ พร้อมเฉลย
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง – ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ชุดคำสั่ง ระบบปฏิบัติการและชุดคำสั่งสำเร็จรูป – ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล – ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ – แนวข้อสอบการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกต์ – ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน – แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 300 ข้อ – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 – ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558 – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนงานการประสานงานและการจัดการองค์การ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก – เทคนิคสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,