แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

395 ฿585 ฿

มาใหม่ แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

มาใหม่ แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

เนื้อหาแนวข้อสอบประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
– ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
– แนวข้อสอบการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกต์
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน
– แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 300 ข้อ
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ SHEET.IN.TH
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ SHEET.IN.TH

 

ข่าวรับสมัครงานเกี่ยวกับแนวข้อสอบนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ

  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

จำนวน 2  อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  คลิกที่นี่เพื่อเปิด

การรับสมัครสอบ 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 มกราคม 2561 ตลอด  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ops.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ”
 2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขึ้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
 4. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 – 26 มกราคม 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230  บาท ประกอบด้วย

 1. ค่าธรรมเนียมสอบ    จำนวน 200  บาท
 2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ https://ops.thaijobjob.com

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครงาน

 

ที่ใกล้เคียง

ประกาศสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งเลขที่ 992  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 993  1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตำ่กว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอนุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

การรับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561)โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

กองยุทธศาสตร์และแผน กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2561 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต และทางเว็บไซต์ www.dmh.go.th

 

ลิงค์ประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,