แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

        แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อัพเดทล่าสุด ตามประกาศของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

– ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด

– ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบภาษาไทย
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนการประสานงานและการจัดการองค์การ
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,