แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบที่ออกบ่อย
แนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบที่ออกบ่อย
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อัพเดทล่าสุด

        แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อัพเดทล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตรงตามประกาศของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตรงตามประกาศสอบล่าสุด เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
– การเขียนรายงานการประชุม
– การเขียนโครงการ
– สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– สรุประเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– สรุประเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการพ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการพ.ศ. 2544
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อัพเดทล่าสุด รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อัพเดทล่าสุด รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,