แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร

          แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร อัพเดทล่าสุด ตามประกาศของกรมศิลปากร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
– พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล
– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
– การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
– การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับการลา ของราชการ
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ตามประกาศที่ ๑/๒๕๖๑ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ตามประกาศที่ ๑/๒๕๖๑ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,