แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ ราชการ นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ฉบับปรับปรุงใหม่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หนังสือ ติวสอบราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ออกเนื้อหาตามประกาศสอบของแต่ละหน่วยงานที่ประกาศสอบ หนังสือ ติวสอบราชการ เล่มนี้ ผู้รวบรวมได้ปรับปรุง แก้ไข เนื้อหาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นและเป็นเนื้อหาปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเป็นหนังสือติวสอบราชการที่ทุกท่าน ที่สนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้ารับราชการ และยึดถือใช้เป็นหลักปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานเอกชนทั่วไป

แนวข้อสอบ ราชการ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ ราชการ นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แนวข้อสอบ ราชการ นักทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ฉบับปรับปรุงใหม่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หนังสือ ติวสอบราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ออกเนื้อหาตามประกาศสอบของแต่ละหน่วยงานที่ประกาศสอบ หนังสือ ติวสอบราชการ เล่มนี้ ผู้รวบรวมได้ปรับปรุง แก้ไข เนื้อหาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นและเป็นเนื้อหาปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเป็นหนังสือติวสอบราชการที่ทุกท่าน ที่สนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้ารับราชการ และยึดถือใช้เป็นหลักปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานเอกชนทั่วไป และยังใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีทั้งเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบอย่างละเอียด อยู่ท้ายเล่ม เนื้อหาต่างๆ ปรับปรุงให้ล่าสุดอยู่เสมอ ทันเหตุการณ์ ครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย เข้มข้น ตรงข้อสอบที่ออกจริง พร้อมแนวข้อสอบที่ออกจริง เราจะรวบรวมเนื้อหาต่างๆ ตามประกาศสอบไว้ในเล่มเดียว อย่างละเอียด คุ้มค่าที่สุด เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั่วประเทศ

รายละเอียด แนวข้อสอบ ราชการ นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
– ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร
– การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
– การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– การเขียนรายงานการประชุม
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
– การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
– การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท(มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 

แนวข้อสอบ ข้าราชการ
แนวข้อสอบ ข้าราชการ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัย 119 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

กลุ่มงานทั่วไป

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 4. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับชำนาญการ วุฒิปริญญาโท

 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ระดับชำนาญการ วุฒิปริญญาตรี

 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท

 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาตรี — ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 5 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 7. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 11. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 12. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 13. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ระดับปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

 1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งวิศวกร (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 2 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 11 แห่งบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2554 ซึ่งผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตำ่กว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอนุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ติวสอบ ราชการ
ติวสอบ ราชการ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในวันเวลาทำการ

ประกาศรับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,