แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน

        แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน ตามประกาศของกรมพัฒนาที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

 – ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ
– กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชีเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
– ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,