แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

        แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรงตามประกาศสอบล่าสุด เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
– แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
– แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายรัฐบาล
– การจัดทำแผนงานโครงการ
– แนวข้อสอบการจัดทำแผนงานโครงการ
– นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒
– สรุปพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
– สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
– แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
– เฉลยแนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
– สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
– สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
– สรุปสาระสำคัญกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– เฉลยข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ
– สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,