แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

        แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แนวข้อสอบ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
– กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
– แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
– สรุปพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
– สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– สรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
– ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– ประมวลกฎหมายวิธีปิดจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีปิดจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,