แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า อัพเดทล่าสุด

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศของกรมเจ้าท่า ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  ตรงตามประกาศสอบล่าสุด เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า อัพเดทใหม่ล่าสุด

        แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศของกรมเจ้าท่า ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  ตรงตามประกาศสอบล่าสุด เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
– ความรู้พื้นฐานในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ
– แนวข้อสอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุสัญญาที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
– แนวข้อสอบอนุสัญญาที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
– วิชากฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
– กฎหมายข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
– การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการพ.ศ. 2553
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แนวข้อสอบ ข้าราชการ
แนวข้อสอบ ข้าราชการ

 

ประกาศรับสมัครงาน หน่วยงาน กรมเจ้าท่า 

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561
ประกาศกรมเจ้าท่า  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง(ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง(ด้านพาณิชยนาวี)
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

6. ตำแหน่ง นักอุทกวิทยา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือ
อัตราเงินเดือน 17,830 – 21,490 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1อัตรา

9. ตำแหน่ง นายช่างกลเรือ
อัตราเงินเดือน 16,200 – 21,490 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

10. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง นักเดินเรือ 

อัตราเงินเดือน 16,200 – 21,490 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,