แนวข้อสอบ ราชการ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ ราชการ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ฉบับปรับปรุงใหม่ มีนาคม พ.ศ.2561 หนังสือ ติวสอบราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ออกเนื้อหาตามประกาศสอบของแต่ละหน่วยงานที่ประกาศสอบ หนังสือ ติวสอบราชการ เล่มนี้ ผู้รวบรวมได้ปรับปรุง แก้ไข เนื้อหาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นและเป็นเนื้อหาปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเป็นหนังสือติวสอบราชการที่ทุกท่าน ที่สนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้ารับราชการ และยึดถือใช้เป็นหลักปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานเอกชนทั่วไป

แนวข้อสอบ ราชการ
แนวข้อสอบ ราชการ
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ ราชการ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แนวข้อสอบ ราชการ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ฉบับปรับปรุงใหม่ มีนาคม พ.ศ.2561 หนังสือ ติวสอบราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ออกเนื้อหาตามประกาศสอบของแต่ละหน่วยงานที่ประกาศสอบ หนังสือ ติวสอบราชการ เล่มนี้ ผู้รวบรวมได้ปรับปรุง แก้ไข เนื้อหาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นและเป็นเนื้อหาปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเป็นหนังสือติวสอบราชการที่ทุกท่าน ที่สนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้ารับราชการ และยึดถือใช้เป็นหลักปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานเอกชนทั่วไป และยังใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีทั้งเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบอย่างละเอียด อยู่ท้ายเล่ม เนื้อหาต่างๆ ปรับปรุงให้ล่าสุดอยู่เสมอ ทันเหตุการณ์ ครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย เข้มข้น ตรงข้อสอบที่ออกจริง พร้อมแนวข้อสอบที่ออกจริง เราจะรวบรวมเนื้อหาต่างๆ ตามประกาศสอบไว้ในเล่มเดียว อย่างละเอียด คุ้มค่าที่สุด เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั่วประเทศ

รายละเอียด แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
– พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
– พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
– พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
– พระราชบัญญัติวัตุอันตราย พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตุอันตราย พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
– พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
– พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– ประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานะการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท(มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

อย
อย

ประกาศคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา 7 ตำแหน่ง

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

 1. ตำแหน่ง นิติกร 3 อัตรา
 2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  1 อัตรา
 3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา
 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 3 อัตรา
 5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
 6. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 7 อัตรา
 7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตำ่กว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

4.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

4.2 โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

4.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ

4.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง

4.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ กำหนด

5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

8.ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

 

การรับสมัครสอบคัดเลือกสรร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรร ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th 

 

ไฟล์ประกาศเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,