แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

395 ฿585 ฿

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศของกรมเจ้าท่า ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตรงตามประกาศสอบล่าสุด เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า อัพเดทใหม่ล่าสุด

        แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศของกรมเจ้าท่า ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตรงตามประกาศสอบล่าสุด เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

รายละเอียดของแนวข้อสอบ 

– ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
– ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office
– แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม Microsoft office
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการพ.ศ. 2553
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ ข้าราชการ
แนวข้อสอบ ข้าราชการ

ประกาศรับสมัครงาน หน่วยงาน กรมเจ้าท่า 

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561
ประกาศกรมเจ้าท่า  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง(ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง(ด้านพาณิชยนาวี)
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

6. ตำแหน่ง นักอุทกวิทยา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือ
อัตราเงินเดือน 17,830 – 21,490 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1อัตรา

9. ตำแหน่ง นายช่างกลเรือ
อัตราเงินเดือน 16,200 – 21,490 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

10. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง นักเดินเรือ 

อัตราเงินเดือน 16,200 – 21,490 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,