แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

      แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ตามประกาศของกรมพัฒนาที่ดิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ
– กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปีและการเบิกจ่ายงบประมาณ
– ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
– ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน การคลัง
– ความรู้เกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,